w3c

w3c


1 Algemeen

1.1 Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke met Airsoft Goods aangegane overeenkomst en aanbieding tot het verrichten van diensten en/of verkoop van producten, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk en schriftelijk door betreffende partijen wordt afgeweken.
1.2 Airsoft Goods accepteert geen voorwaarden van de Koper tenzij anders overeengekomen.
1.3 Afwijking in de voorwaarden zullen eerst schriftelijk aan de Koper worden mede gedeeld.
1.4 Airsoft Goods behoud zich het recht om de voorwaarden ten alle tijden te kunnen wijzigen.
1.5 Door het aanvaarden van een door Airsoft Goods aangeboden offerte en/of het enkel plaatsen van een order aanvaardt de Koper deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door Koper nadere gegeven opdrachten ongeacht een schriftelijke bevestiging van Airsoft Goods.
1.6 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door Airsoft Goods zijn slechts bindend als deze schriftelijk zijn bevestigd.
1.7 De Koper bepaalt zelf of door hem/haar gekochte producten geschikt zijn voor zijn/haar gebruik en neemt alle gevaren en aansprakelijk voor zijn rekening.
1.8 Radio bestuurde modellen en alle verwante producten zijn geen speelgoed en dienen met grote voorzichtigheid behandeld te worden.
1.9 De Koper dient de gebruiksaanwijzingen volledig te lezen en de aanwijzingen van de fabrikant op te volgen. Airsoft Goods kan en zal geen claims accepteren voor letsel, crash schade of verlies van modellen, accessoires, onderdelen en materialen die voor kunnen komen bij het gebruik van een radio bestuurd model
1.10 Airsoft Goods kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, schade of ongemak veroorzaakt door incorrecte informatie op haar website.
1.11 De Koper staat in voor de juistheid van de gegevens zoals ze zijn opgeslagen in het "account" van de Koper. De Koper is verantwoordelijk voor alle gevolgen die veroorzaakt zijn door onjuistheid van zijn gegevens.
1.12 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
1.13 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


2 Prijsopgave en betaling

2.1 Alle prijsopgaven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
2.2 Prijsopgave in welke vorm dan ook zijn steeds vrijblijvend. Dit geld voor zowel de Koper als Airsoft Goods.
2.3 Airsoft Goods behoud zich het recht prijzen tussentijds aan te passen. Klanten met een lopende prijsopgave worden hiervan op de hoogte gesteld.
2.4 Prijzen op de website van Airsoft Goods zijn niet bindend, bij afwijking wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld.
2.5 De door de website gegenereerde verzendkosten zijn niet bindend, bij afwijking word de Koper hiervan op de hoogte gesteld.
2.6 Indien Koper van mening is dat de door Airsoft Goods in rekening gebrachte kosten zoals aangegeven op de betreffende factuur onjuist zijn, kan Koper de bezwaren binnen 7 dagen na factuurdatum aan Airsoft Goods kenbaar maken, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Airsoft Goods vervalt.
2.7 Alle door Airsoft Goods opgegeven prijzen zijn inclusief BTW.


3. Levering/verzending

3.1 Goederen worden opgestuurd na ontvangst van de betaling.
3.2 Bij het niet op voorraad zijn van artikelen mag de Koper wachten met betalen tot de order compleet is. Hiervan wordt de Koper per mail op de hoogte gebracht.
3.3 Alle artikelen worden door Airsoft Goods voor verzending gecontroleerd op beschadigingen en/of gebreken. 
3.4 Airsoft Goods heeft het recht om bij nalevering prijscorrecties toe te passen bij koers verschillen van meer dan 2% tussen de tijd van bestelling en de tijd van levering hiervan wordt de Koper per mail op de hoogte gebracht.
3.5 De goederen zijn en worden vervoerd voor het risico van de Koper.
3.6 Alle hier en op Airsoft Goods website genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Koper de overeenkomst in stand laat. De Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
3.7 Wanneer een product niet op voorraad is, wordt de leveringstermijn automatisch verlengd. Vertragingen zullen aan de Koper per email worden meegedeeld.
3.8 Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
3.9 Levering geschiedt uitsluitend aan EU staten.
3.10 Als een artikel om wat voor reden dan ook niet meer leverbaar is en Airsoft Goods heeft van de afnemer wel al een betaling voor dat artikel behoren bij de betrokken levering ontvangen zal Airsoft Goods de kosten voor het artikel zonder enige aftrek terug betalen.
3.11 De eigendom van producten gaat pas over, indien de Koper al hetgeen de Koper op grond van enige overeenkomst aan Airsoft Goods verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de Koper opgegeven afleveradres worden aangeboden.


4 Retouren

4.1 Bestellingen kunnen binnen 7 dagen na ontvangst aan Airsoft Goods worden geretourneerd. Retourartikelen dienen geheel, compleet, ongebruikt, onbeschadigd en in orginele verpakking geretourneerd te worden.
4.2 Retouren is mogelijk na schriftelijk overleg en goedkeuring.
4.3 Onvoldoende of ongefrankeerde retouren worden door Airsoft Goods niet aangenomen en of meteen afgevoerd na binnenkomst.
4.4 De verzending van de retour goederen zijn voor rekening en risico van de Koper.
4.5 Alle verzendkosten en eventuele verzekeringskosten / administratieve kosten komen voor de rekening van de Koper, het retour te ontvangen bedrag zal op de rekening van de koper worden geretourneerd na goed ontvangst van de goederen.
4.6 Speciaal voor de Koper bestelde artikelen en/of aanbiedingen kunnen nooit geretourneerd worden.


5 Garantie

5.1 Wanneer een product bij ontvangst een defect heeft dat het goed functioneren van het product onmogelijk maakt, dient de Koper binnen 14 werkdagen een email sturen naar Airsoft Goods. Na deze 14 dagen accepteren wij geen defecten of mankementen van een levering meer.
5.2 Alleen wanneer Airsoft Goods tot de conclusie komt dat het mankement niet aan de Koper te wijten is, kan de product terug gestuurd worden. Alle eventuele verzendkosten en eventuele verzekeringskosten komen voor de rekening van de Koper.
5.3 Indien Airsoft Goods het defect ook constateert, zal Airsoft Goods het mankement oplossen en indien mogelijk een nieuw product retourneren. Indien dit niet mogelijk is wordt de prijs van het product vergoed.


6 Aansprakelijkheid

6.1 Airsoft Goods is in geen geval aansprakelijk voor de schade of eventueel ontstane gevolg schade in welke vorm dan ook van de door Airsoft Goods geleverde goederen door wat voor reden dan ook.
6.2 De Koper kan Airsoft Goods in geen geval aansprakelijk stellen voor eventuele schade aan derden.
6.3 Indien Airsoft Goods, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
6.4 Airsoft Goods kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade en eventuele gevolg schade van het niet (meer) leverbaar zijn van goederen of diensten.
6.5 Airsoft Goods kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade en eventuele gevolg schade door het veranderen van levertijden.
6.6 Airsoft Goods kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade en eventuele gevolg schade door gebruik maken van informatie van de website www.airsoftgoods.nl.
6.7 Indien de Koper in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening.
6.8 De Koper is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
6.9 De Koper dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten.
6.10 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Airsoft Goods de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Alle verzendkosten en eventuele verzekeringskosten komen voor de rekening van de Koper.
6.11 In geval van overmacht is Airsoft Goods niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
6.12 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


7 Intellectueel eigendom

7.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite berusten bij Airsoft Goods, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
7.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële know how, methoden en concepten.
7.3 Afbeeldingen op de website kunnen afwijken van het eindproduct. Het gaat hier om zaken als kleur en technische gegevens.


8 Privacy

8.1 Zie ons Privacybeleid

 

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: